1554164517_0.png


 

노멀하고 부담없는 데일리룩에 BMS 프랑스를 더해 완성하는 

MY SPECIAL DAILY.

  


 

1554164541_0.png


1554164541_1.png


1554164541_2.png


1554164541_3.png


1554164541_4.png


1554164541_5.png


1554164541_6.png1554164563_0.png


1554164563_1.png


1554164563_2.png


1554164563_3.png


1554164563_4.png


 


 


 


 

 

 

 

 

 


따뜻한 햇살이 내리쬐는 4월 

BMS프랑스의 슈즈와 백팩으로 완성해 특별해진 나의 하루


1554164575_0.png
작성자 A.MAG